Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia
1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú práva a povinnosti spoločnosti EURO-VAT, spol. s r.o., IČO: 18049397, so sídlom 951 22 Alekšince 231, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel Sro, vložka č. 1143/N (ďalej len EURO-VAT alebo predávajúci) a kupujúceho pri dodávkach olejov, mazív, autokozmetiky, autochémie, motorovej nafty a ďalšieho tovaru zo sortimentu spoločnosti EURO-VAT kupujúcemu na základe jeho objednávky.
2. Tieto VOP sú záväzné pre všetkých kupujúcich spoločnosti EURO-VAT, ktorí si u nej objednanú tovar.
3. Tieto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetových stránkach spoločnosti EURO-VAT www.eurovat.sk. Do týchto VOP je možné nahliadnuť aj v sídle spoločnosti EURO-VAT.4. Všetky vzťahy medzi spoločnosťou EURO-VAT a kupujúcim, ktoré nie sú týmito VOP upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, teda ak sa jedná o kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
5. Údaje prezentovaného tovaru na nákupnom portále (najmä dostupnosť tovaru, cena, rozmery, váha, objem, výška zásoby a pod.) nie sú aktualizované spoločnosťou EURO-VAT online v každom okamihu. Tieto údaje ohľadne tovaru nemusia byť na internetovej stránke spoločnosti EURO-VAT www.eurovat.sk vždy správne a úplné v porovnaní so skutočným stavom. Tovar nie je možné vždy vopred ukázať kupujúcemu. Tovar predávaný cez internetovú stránku spoločnosti EURO-VAT www.eurovat.sk je vždy limitovaný aktuálnymi skladovými zásobami spoločnosti EURO-VAT a doobjednávanie a/alebo dodávanie tovaru po jeho vypredaní je možné, a to aj prostredníctvom inej osoby, len za podmienok uvedených nižšie v týchto VOP. Na každú takúto mimoriadnu skutočnosť nemožnosti dodania tovaru bude vždy kupujúci informovaný vhodným spôsobom a v prípade uzatvorenej zmluvy má každá zo strán právo od zmluvy odstúpiť.
6. V prípade ak má spoločnosť EURO-VAT uzatvorenú s kupujúcim samostatnú písomnú zmluvu, majú prednosť zmluvné podmienky zakotvené v tejto samostatnej písomnej zmluve pred VOP.

II. Základné definície a pojmy
1. Kupujúci je podnikateľský subjekt alebo fyzická osoba – občan (ďalej len kupujúci), ktorý v súlade s týmito VOP doručí akýmkoľvek spôsobom (telefonicky, osobne, poštou, e-mailom, faxom, prostredníctvom obchodného zástupcu spoločnosti alebo prostredníctvom internetovej stránky spoločnosti EURO-VAT www.eurovat.sk) objednávku tovaru do spoločnosti EURO-VAT.
2. Tovarom sa rozumejú výrobky z vlastnej produkcie spoločnosti EURO-VAT, tovary iných výrobcov, ktoré sú uvedené v aktuálnej ponuke spoločnosti EURO-VAT, ako aj doplnkové služby poskytované spoločnosťou EURO-VAT (ďalej len tovar).
3. Plnením sa rozumie dodanie tovaru spoločnosťou EURO-VAT v súlade s jej predmetom podnikania (ďalej len plnenie) kupujúcemu.
4. Objednávka je jednostranný právny úkon kupujúceho, vykonaný voči spoločnosti EURO-VAT, s cieľom obdržať od spoločnosti EURO-VAT plnenie.
5. Mimokatalógový tovar je tovar upravený podľa priania kupujúceho, alebo tovar, ktorý sa nenachádza v katalógoch spoločnosti EURO-VAT a bol zabezpečený pre kupujúceho na základe jeho písomnej, faxovej, telefonickej alebo e-mailovej požiadavky alebo požiadavky uskutočnenej prostredníctvom obchodného zástupcu spoločnosti EURO-VAT.
6. Obchodný zástupca je interný zamestnanec spoločnosti EURO-VAT, ktorý sa stará o zverených kupujúcich, a to najmä osobne prijíma od kupujúceho objednávky, poskytuje kupujúcemu poradenstvo, vypracováva kupujúcemu cenové ponuky, prijíma a spolupodieľa sa na riešení reklamácií od kupujúceho, informuje kupujúceho o novinkách v sortimente spoločnosti a pod.
7. Kreditný limit – určuje maximálnu výšku sumy otvorených pohľadávok a objednávok čakajúcich na dodanie kupujúcemu, ktoré môže spoločnosť EURO-VAT voči odberateľovi evidovať. Vyjadruje sa v mene EUR.

III. Objednávanie tovaru
1. Objednávka môže byť spoločnosti EURO-VAT podaná prostredníctvom obchodného zástupcu, ktorý zadá objednávku do objednávkového systému spoločnosti EURO-VAT, zaslaná poštou na adresu spoločnosti EURO-VAT, tak ako je uvedené v katalógoch alebo na internetových stránkach spoločnosti EURO-VAT, podaná telefonicky alebo faxom na telefónne číslo spoločnosti EURO-VAT, tak ako je uvedené v katalógoch alebo na internetových stránkach spoločnosti EURO-VAT, poslaná e-mailom na elektronickú adresu spoločnosti EURO-VAT, tak ako je uvedené v katalógoch alebo na internetových stránkach spoločnosti EURO-VAT alebo vytvorená prostredníctvom elektronického obchodu na internetových stránkach spoločnosti EURO-VAT na adrese www.eurovat.sk.
2. Kupujúci je povinný uviesť v objednávke tieto údaje:
a) Svoju identifikáciu, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, IČ DPH/DIČ, kontakt (telefón, fax alebo e-mailovú adresu).
b) Kód objednávaného tovaru podľa katalógu a poprípade tiež jeho názov alebo popis.
c) Množstvo objednávaného tovaru. d) Adresu miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska kupujúceho). e) Deň dodania tovaru, ak sa kupujúci dohodne so spoločnosťou EURO-VAT odlišne od uvedených VOP.
f) Meno, priezvisko a podpis osoby (neplatí pre internetové a e-mailové objednávky), oprávnenej za kupujúceho jednať, prípadne tiež odtlačok pečiatky kupujúceho.
g) Meno a priezvisko kontaktnej osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený kupujúci, poprípade akýkoľvek jeho zamestnanec).
3. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho bodu, je považovaná za neúplnú. Spoločnosť EURO-VAT sa v takom prípade pokúsi kontaktovať kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich objednávku spoločnosti EURO-VAT sa objednávka považuje za úplnú. 4. Proces tvorby vystavenia objednávky na kupujúceho na internetovej stránke spoločnosti EURO-VAT www.eurovat.sk pozostáva z týchto krokov: a) výber tovaru a jeho zaradenie do nákupného košíka b) výberu spôsobu platby, dopravy a ceny dopravy, c) potvrdenie a odoslanie objednávky. V každom z týchto krokov postupuje kupujúci podľa navigačných inštrukcií. Kupujúci je povinný uviesť úplné, pravdivé a správne údaje nevyhnutné pre správne doručenie tovaru. Kupujúci je povinný odkontrolovať správnosť vybraných dát a údajov v procese objednávania tovaru na internetovej stránke spoločnosti EURO-VAT www.eurovat.sk pred ich definitívnym odoslaním predávajúcemu.
5. Ihneď po doručení úplnej objednávky spoločnosť EURO-VAT zaradí objednávku do svojho informačného systému. Dodanie tovaru sa uskutočňuje nasledujúci pracovný deň po dni prijatia úplnej objednávky, a to v prípade, ak je tovar dostupný na sklade spoločnosti EURO-VAT. V prípade, ak objednaný tovar nie je dostupný na sklade spoločnosti EURO-VAT, uskutoční sa dodanie tovaru najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia úplnej objednávky. O stave plnenia objednávky sa môže kupujúci informovať prostredníctvom prideleného obchodného zástupcu. Ak je dodanie požadovaného tovaru možné v dlhšom dodacom termíne než 7 pracovných dní, spoločnosť EURO-VAT kupujúceho na túto skutočnosť upozorní. Spoločnosť EURO-VAT sa zaväzuje dodať tovar v presne stanovený termín iba v prípade, že s kupujúcim termín dodania dohodla a tento termín dodania písomne kupujúcemu oznámila a potvrdila.
6. Spoločnosť EURO-VAT sa zaväzuje dodávať tovar kupujúcemu v množstve a akosti tak, ako to špecifikuje kupujúci v objednávke uskutočnenej podľa tohto článku.
7. Pri oneskorení spoločnosti EURO-VAT s dodaním tovaru dlhším ako 7 pracovných dní, maximálne 10 pracovných dní od dohodnutého termínu dodania, ktorý bude uvedený na písomnom potvrdení objednávky, vzniká kupujúcemu nárok na odstúpenie od objednávky. Odstúpenie od objednávky môže kupujúci uskutočniť len prostredníctvom obchodného zástupcu spoločnosti EURO-VAT, poštou na adresu spoločnosti EURO-VAT, tak ako je uvedené v katalógoch alebo na internetových stránkach spoločnosti EURO-VAT, telefonicky alebo faxom na telefónne číslo spoločnosti EURO-VAT, tak ako je uvedené v katalógoch alebo na internetových stránkach spoločnosti EURO-VAT alebo e-mailom na elektronickú adresu spoločnosti EURO-VAT, tak ako je uvedené v katalógoch alebo na internetových stránkach spoločnosti EURO-VAT.
8. Spoločnosť EURO-VAT si vyhradzuje právo stornovať objednávku na tovar, ak ho nebude možné kupujúcemu dodať z dôvodu jeho vypredania alebo z dôvodu zmeny ceny, ktorá je uvedená v katalógu alebo na internetových stránkach spoločnosti EURO-VAT, pokiaľ nedôjde s kupujúcim k dohode na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude spoločnosť EURO-VAT bezodkladne informovať kupujúceho telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú kupujúcemu finančné prostriedky vrátené do 15 dní na účet, z ktorého boli zaplatené, pokiaľ sa spoločnosť EURO-VAT s kupujúcim nedohodne inak.
9. Ak spoločnosť EURO-VAT pred alebo po uzatvorení zmluvy zistí tlačovú, systémovú, ľudskú, dodávateľskú či inú chybu ohľadne tovaru, jeho ceny, dostupnosti, množstva alebo možností jeho dodania, ako aj v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v dohodnutej cene alebo z dôvodov vyššej moci, o tejto skutočnosti bude informovať kupujúceho. Spoločnosť EURO-VAT i kupujúci je v ktoromkoľvek z týchto mimoriadnych prípadov oprávnený pred uzatvorením zmluvy svoju objednávku odvolať/zrušiť (kupujúci), resp. ju odmietnuť (predávajúci). Ak nastane takáto mimoriadna okolnosť po uzatvorení zmluvy, spoločnosť EURO-VAT je oprávnená odstúpiť od zmluvy do okamihu dodania tovaru kupujúcemu. Kupujúci je taktiež v uvedenom prípade výskytu tejto mimoriadnej oznámenej okolnosti oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s VOP a právnymi predpismi. Ak kupujúci už zaplatil kúpnu cenu, táto mu bude vrátená v súlade s právnymi predpismi a VOP. Spoločnosť EURO-VAT je oprávnená jednostranne odstúpiť od zmluvy a/alebo nevydať tovar kupujúcemu aj v prípade, ak zistí, že jej v komunikácii boli uvedené alebo poskytnuté nesprávne, neúplné alebo nepravdivé údaje ohľadne kupujúceho, osoby preberajúcej tovar alebo ak hrozí, že v dôsledku správania osoby, s ktorou spoločnosť EURO-VAT komunikovala môže dôjsť k vzniku škody na strane spoločnosti EURO-VAT (napr. podvodné konanie).
10. Spoločnosť EURO-VAT nezodpovedá za vady vzniknuté nevhodným alebo neodborným používaním tovaru.
11. Kupujúci nie je oprávnení postúpiť pohľadávku zo vzájomných vzťahov na tretiu osobu.
12. Telefonické hovory so spoločnosťou EURO-VAT môžu byť monitorované.

IV. Kúpna cena tovaru
1. Kúpna cena tovaru medzi predávajúcim a kupujúcim je stanovená dohodou a je odvodená od aktuálneho cenníka spoločnosti EURO-VAT. O aktuálnej cene je kupujúci informovaný najmä prostredníctvom obchodného zástupcu spoločnosti EURO-VAT alebo prostredníctvom písomnej ponuky spoločnosti EURO-VAT ako predávajúceho, katalógov spoločnosti EURO-VAT ako predávajúceho alebo webovej stránky www.eurovat.sk. Spoločnosť EURO-VAT uvádza ceny v EUR bez dane z pridanej hodnoty (DPH).
2. Spoločnosť EURO-VAT si vyhradzuje právo zmeniť, resp. zvýšiť cenu tovaru oproti cene uvedenej v tlačenom katalógu v prípade výrazných a preukázateľných zvýšení cien od svojich dodávateľov. Spoločnosť EURO-VAT bude kupujúceho o týchto zmenách vhodným spôsobom informovať na svojich internetových stránkach www.eurovat.sk.
3. Spoločnosť EURO-VAT si vyhradzuje právo na zmenu ceny tovaru pri zmene daní platných v Slovenskej republike.
4. Cena sa môže zmeniť z dôvodov zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru zistenej v systéme spoločnosti EURO-VAT alebo zverejnenej na internetových stránkach www.eurovat.sk pri tovare. Kupujúci i spoločnosť EURO-VAT sú oprávnení zrušiť objednávku, resp. odstúpiť od kúpnej zmluvy (do okamihu prevzatia tovaru), ak je kupujúcemu oznámená zmena kúpnej ceny niektorej položky v dôsledku zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru.

V. Uzavretie kúpnej zmluvy
1. Doručením úplnej objednávky kupujúceho spoločnosti EURO-VAT podľa čl. III. bod 1. dochádza k návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle ustanovenia § 43a a nasl. Občianskeho zákonníka, resp. podľa ustanovenia § 269 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza nasledovne:
a) okamihom doručenia úplnej objednávky spoločnosti EURO-VAT,
b) okamihom vyslovenia súhlasu kupujúceho s dodaním tovaru za zmenenú cenu,
c) okamihom vyslovenia súhlasu kupujúceho s dodaním alternatívneho tovaru alebo s dodaním tovaru v dlhšom dodacom termíne, a to podľa toho, čo nastane neskôr.

VI. Splatnosť kúpnej ceny a platobné podmienky
1. Kupujúci je povinný predávajúcemu uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar. Kupujúci sa zaväzuje po prevzatí tovaru riadne potvrdiť dodací list alebo doručovací list, ktorý je potvrdením o tom, že dodaný tovar od spoločnosti EURO-VAT prevzal.
2. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu v hotovosti pri dodaní tovaru alebo bezhotovostným prevodom vopred pred dodaním tovaru na základe zálohovej faktúry spoločnosti EURO-VAT ako predávajúceho. Obchodný zástupca spoločnosti môže s kupujúcim (s výnimkou kupujúceho, ktorým je fyzická osoba – nepodnikateľ/občan) dohodnúť aj úhradu bezhotovostným prevodom na účet spoločnosti EURO-VAT uvedený na daňovom doklade (dodanie tovaru na faktúru).
3. V prípade bezhotovostného prevodu sa kúpna cena považuje za uhradenú okamihom pripísania príslušnej čiastky v prospech účtu spoločnosti EURO-VAT uvedeného na daňovom doklade. Dokladom o platbe v hotovosti sa rozumie príjmový pokladničný doklad alebo doklad z registračnej pokladne vystavený kupujúcemu spoločnosťou EURO-VAT.
4. Pri platení je ako variabilný symbol nutné uviesť číslo faktúry. Kupujúcim nesprávne uvedený variabilný symbol pri platbe má za následok nesprávne zúčtovanie kúpnej ceny a kupujúci nesie všetky riziká s tým spojené a kupujúci je v omeškaní s plnením povinnosti zaplatiť.
5. Kúpna cena za tovar, ktorý spoločnosť EURO-VAT na základe objednávky kupujúceho kupujúcemu dodá, je splatná do dátumu uvedeného na daňovom doklade, ktorý spoločnosť EURO-VAT kupujúcemu vystaví. Spoločnosť EURO-VAT sa zaväzuje vyhotoviť za dodaný tovar faktúru v súlade s platnými právnymi predpismi.
6. Kupujúci je povinný uhradiť všetky záväzky voči spoločnosti EURO-VAT podľa pravidiel stanovených v týchto VOP, pokiaľ nemá so spoločnosťou EURO-VAT písomne dohodnuté individuálne platobné podmienky. V prípade, že kupujúci prekročí stanovenú dobu splatnosti a dostane sa do omeškania so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,04 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania. Zároveň môže stratiť nárok na prípadné zľavy, akciové ponuky, bonusy či iné výhody poskytované mu spoločnosťou EURO-VAT.
7. Spoločnosť EURO-VAT si vyhradzuje právo pre prípad omeškania kupujúceho s platbami faktúr neplniť nové dodávky tovaru až do úplného uhradenia splatných faktúr kupujúcim.
8. V prípade kupujúceho, ktorý prekročí stanovenú dobu splatnosti, je spoločnosť EURO-VAT oprávnená od kúpnej zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a je účinné okamihom doručenia kupujúcemu. Za doručenie sa považuje takisto okamih prevzatia faxovej správy, alebo elektronickej pošty na zariadení kupujúceho. V takomto prípade sú strany povinné navzájom si vrátiť všetko, čo podľa kúpnej zmluvy získali, inak dochádza k bezdôvodnému obohateniu. Vrátenie tovaru namiesto úhrady je možné len na výzvu spoločnosti EURO-VAT, prípadne po dohode s ňou a koná sa na vlastné náklady a nebezpečenstvo kupujúceho. 9. Spoločnosť EURO-VAT si vyhradzuje právo vyžadovať od kupujúceho, ktorý má voči spoločnosti EURO-VAT neuhradené záväzky po lehote splatnosti, alebo také záväzky mal opakovane v minulosti, platbu v hotovosti pri dodaní tovaru. Pokiaľ kupujúci túto podmienku neakceptuje, vyhradzuje si spoločnosť EURO-VAT právo dodať mu objednaný tovar až potom, čo všetky svoje záväzky voči spoločnosti EURO-VAT uhradí.
10. Spoločnosť EURO-VAT stanovuje interne každému kupujúcemu kreditný limit. Kreditný limit stanovuje spoločnosť na základe objemu objednávaného tovaru, podľa priebehu doterajšej spolupráce s kupujúcim, na základe verejne dostupných informácií o kupujúcom (tržby, platobná disciplína voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia a pod.). V prípade prekročenia kreditného limitu kupujúcim je spoločnosť EURO-VAT povinná obratom informovať kupujúceho o výške prideleného kreditného limitu a dohodnúť s kupujúcim ďalší postup pri plnení dodania tovaru. Spoločnosť EURO-VAT si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne znížiť alebo zvýšiť hodnotu prideleného kreditného limitu ako aj právo nedodať kupujúcemu tovar, v prípade ak by dodaním tovaru došlo k prekročeniu interne stanoveného kreditného limitu.

VII. Podmienky dodania tovaru
1. Spoločnosť EURO-VAT dodá tovar na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo na dohodnutú adresu v pracovné dni a vo svojej pracovnej dobe. Spoločnosť EURO-VAT dodá tovar prostredníctvom vlastnej autodopravy alebo prostredníctvom externej zásielkovej služby. Spoločnosť EURO-VAT môže k zásielke účtovať dopravné a balné, ak kupujúci nesplní podmienky minimálnej objednávky. Tieto podmienky sú uvedené na webovej stránke spoločnosti www.eurovat.sk. Dopravné nebude kupujúcemu účtované, pokiaľ sa bude jednať o dodatočné vykrytie objednávky kupujúceho alebo o jej čiastočné plnenie.
2. Ak nie je medzi spoločnosťou EURO-VAT a kupujúcim dohodnuté inak na základe samostatnej písomnej zmluvy, zaväzuje sa spoločnosť EURO-VAT dodať objednaný tovar v súlade s článkom III ods. 4.
3. Termíny dodania mimokatalógového tovaru, ktorý nie je uvedený v katalógu (napr.: zákazková výroba, špeciálne mazivá a pod.), sa stanovujú dohodou.
4. Spoločnosť EURO-VAT zasiela kupujúcemu vždy spolu s dodávaným tovarom dodací list, v ktorom je uvedená presná identifikácia dodaného tovaru a jeho množstvo a daňový doklad - faktúru. Spoločnosť faktúru nezasiela spolu s tovarom iba v prípade, ak je dohodnutý iný spôsob zasielania/doručovania faktúry kupujúcemu.
5. V prípade doručenia tovaru kupujúcemu vlastnou dopravou spoločnosti EURO-VAT (netýka sa dodania motorovej nafty) je kupujúci povinný po skontrolovaní počtu dodaného tovaru a jeho neporušenosti na dodací list potvrdiť prevzatie tovaru a to pečiatkou kupujúceho, podpisom kupujúceho a čitateľným uvedením priezviska preberajúcej osoby, ktorá sa preukáže oprávnením od kupujúceho na preberanie tovaru. Ak tak neurobí, je spoločnosť EURO-VAT oprávnená odmietnuť tovar kupujúcemu odovzdať. Kupujúci je povinný akékoľvek rozdiely v dodanom tovare oproti dodaciemu listu vyznačiť v dodacom liste (na každom výtlačku dodacieho listu). 6. V prípade doručenia tovaru kupujúcemu prostredníctvom externej prepravnej spoločnosti alebo externej zásielkovej služby je kupujúci povinný po skontrolovaní počtu doručených balíkov (prepravných obalov) a ich neporušenosti potvrdiť externej prepravnej spoločnosti alebo zásielkovej službe doklady potvrdzujúce prevzatie zásielky podľa pokynov externej prepravnej spoločnosti alebo zásielkovej služby. Kupujúci je povinný akékoľvek rozdiely v počte dodaných balíkov (prepravných obalov) oproti doručovaciemu dokladu alebo poškodenie balíkov alebo porušenie obalov jednotlivých balíkov (napr. strhnutie ochrannej fólie, strhnutie ochrannej pásky s logom EURO-VAT a pod.) bezpodmienečne uviesť externej prepravnej spoločnosti alebo zásielkovej službe do preberacích dokumentov alebo spísať s externou prepravnou spoločnosťou alebo zásielkovou službou reklamačný zápis. V prípade doručovania tovaru prostredníctvom externej zásielkovej služby sa dodací list a faktúra nachádza v balíku alebo priamo na doručovanom tovare. Kupujúci nie je povinný rozbaliť balíky (prepravné obaly) ihneď po prijatí tovaru od externej prepravnej spoločnosti alebo zásielkovej služby. Za prípadné rozdiely v obsahu jednotlivých balíkov oproti dodaciemu listu, ak balíky (prepravné obaly) neboli poškodené zodpovedá spoločnosť EURO-VAT. Ak kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu tovaru a nedoručeniu dokladov dodávaných s tovarom v lehote 12 hodín od dodania tovaru, na základe potvrdených dodacích a prepravných listov sa predpokladá, že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne, ak sa dôkazne nepreukáže opak.
7. Spoločnosť EURO-VAT, externá prepravná spoločnosť alebo zásielková služba je oprávnená avizovať dodávku tovaru kupujúcemu e-mailom, sms správou alebo inou vhodnou formou (napr. telefonicky). Kupujúci súhlasí s tým, aby spoločnosť EURO-VAT poskytla tieto údaje kupujúceho prepravnej/špedičnej spoločnosti alebo doručovateľovi. Kupujúci je povinný byť zastihnuteľný na ním uvedenej adrese v čase oznámeného dodania tovaru. 8. V prípade doručenia tovaru, ktorým je motorová nafta, vlastnou autocisternou spoločnosti EURO-VAT vydá vodič v súlade splatnou legislatívou kupujúcemu lístok z overeného meradla, v ktorom je uvedené dodané množstvo motorovej nafty pri aktuálnej teplote ako aj dodané množstvo motorovej nafty pri 15C°.
9. Kupujúci je povinný spoločnosť EURO-VAT neodkladne písomne informovať o akejkoľvek zmene miesta dodania tovaru alebo osoby oprávnenej k prevzatiu tovaru. Spoločnosť EURO-VAT nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym alebo oneskoreným dodaním tovaru, ak bola spôsobená porušením povinností kupujúceho podľa tohto článku.
10. Ak kupujúci neoprávnene odmietne prevziať tovar alebo ho opakovane neoprávnene neprevezme, je spoločnosť EURO-VAT oprávnená si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré jej v tejto súvislosti vznikli.
11. Predávajúci je oprávnený jednostranne bez nutnosti uvádzania zmeny v týchto VOP meniť a upravovať hodnotu objednávky (uzatvorenej zmluvy), pri ktorej kupujúci neplatí cenu prepravy. Na uzatvorené zmluvy táto zmena nemá vplyv.
12. Spoločnosť EURO-VAT na základe plnenia vyplývajúceho z objednávky kupujúceho vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorý kupujúcemu odovzdá (pokiaľ nebolo dohodnuté inak alebo pokiaľ nejde o dodávku motorovej nafty) pri odovzdaní tovaru spolu s dodacím listom. Každý daňový doklad - faktúra bude obsahovať okrem ďalších, zákonom stanovených náležitostí, tiež tieto údaje:
a) označenie a číslo faktúry
b) identifikácia predávajúceho (názov, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH a údaje o zápise v obchodnom registri (súd, oddiel, číslo vložky))
c) identifikácia kupujúceho (názov, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH)
d) miesto dodania tovaru
e) bankové spojenie predávajúceho
f) dátum splatnosti kúpnej ceny
g) popis dodaného tovaru a jeho množstvo
h) číslo objednávky kupujúceho, ak ho kupujúci zadái) cena bez DPH, DPH, celkovú čiastku k úhradej) číslo príslušného dodacieho listu.
13. Kupujúci je oprávnený do dátumu splatnosti faktúru vrátiť (t.j. preukázateľným spôsobom doručiť spoločnosti EURO-VAT originál vystavenej faktúry), ak obsahuje nesprávne cenové údaje, alebo chýbajú vo faktúre niektoré z náležitostí. Spolu s vráteným originálom faktúry je kupujúci povinný písomne špecifikovať chyby, ktoré podľa jeho názoru faktúra vykazuje. V prípade, že je faktúra skutočne vystavená chybne, spoločnosť EURO-VAT vystaví kupujúcemu novú faktúru. Povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu v lehote splatnosti uvedenej na pôvodnej faktúre je dotknutá iba v prípade, že chyba faktúry spočíva v nesprávne určenej výške kúpnej ceny. Lehota splatnosti v takom prípade plynie od doručenia opravenej faktúry kupujúcemu.
14. V prípade vyžiadanej opravy daňového dokladu zákazníkom na iný právny subjekt, alebo rozdelenie daňového dokladu inak ako bolo uvedené v objednávke môže spoločnosť EURO-VAT požadovať od kupujúceho administratívny poplatok (10 EUR bez DPH).
15. Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare, zodpovednosť za zhoršenie, náhodné poškodenie, či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia dodaného tovaru zo strany kupujúceho od spoločnosti EURO-VAT.
16. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny tovaru podľa daňového dokladu vystaveného spoločnosťou EURO-VAT.

VIII. Reklamácie a záručná lehota
1. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať počet dodaného tovaru a prezrieť si tovar. Nesprávne množstvo a zjavné vady tovaru pri dodávke je kupujúci povinný reklamovať písomne ihneď, najneskôr však v nasledujúci pracovný deň od prevzatia tovaru. V reklamácii je kupujúci povinný vady popísať, prípadne uviesť, ako sa prejavujú.
2. Kupujúci má právo reklamovať vady tovaru. Reklamácia vád tovaru je upravená osobitne v Reklamačnom poriadku. Reklamačný poriadok je uvedený na webovej stránke spoločnosti www.eurovat.sk
3. Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, teda ak sa jedná o fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, má právo, bez ohľadu na druh dodávaného tovaru, od zmluvy odstúpiť do 7 dní odo dňa dodania tovaru.
4. Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy: Podľa zákona č. 108/2000 Z. z. má kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do štrnástich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z. z. Ďalšie prípady odstúpenia a lehoty pre spotrebiteľa sú upravené v § 12 predmetného zákona. V prípade, že kupujúci využije právo na odstúpenie od zmluvy podľa týchto VOP, kupujúci je povinný tovar predávajúcemu vrátiť zaslaním do sídla predávajúceho. Súčasne platí, že tovar musí byť nepoškodený, nepoužívaný, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale. Predávajúci vrátený tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený kupujúcemu nepoškodený a neopotrebovaný, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v súlade s VOP a právnymi predpismi. Na základe tejto dohody sa kúpna cena vráti bankovým prevodom na pôvodný účet kupujúceho, ak sa strany nedohodnú inak.
5. V prípade vrátenia poškodeného alebo opotrebovaného tovaru alebo tovaru bez sprievodných dokladov a príslušenstva je spoločnosť EURO-VAT oprávnená uplatniť si voči kupujúcemu náhradu škody, resp. iné zákonné nároky, ktoré je oprávnená započítať oproti kúpnej cene (s výnimkou tovaru vráteného z dôvodu preukázaných záručných vád).
6. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je spoločnosť EURO-VAT oprávnená uplatniť si u kupujúceho náhradu škodu, ktorá jej tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.
7. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom podľa ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy:
a) na poskytovanie služieb, pokiaľ ich plnenie bolo so súhlasom kupujúceho započaté pred uplynutím lehoty 7 dní od prevzatia plnenia,
b) na poskytnutie služieb, ktoré boli kupujúcim spotrebované alebo využité,
c) na dodávku mimokatalógového tovaru alebo služieb,
d) na dodávku tovaru, pri ktorom kupujúci porušil obal výrobku.
8. Právo vrátiť tovar podľa čl. VIII. bod 3. musí kupujúci uplatniť u spoločnosti EURO-VAT písomne najneskôr v posledný deň stanovenej lehoty. Kupujúci je povinný tovar vrátiť nepoužitý, nepoškodený a v originálnom, neporušenom balení. Spoločnosť EURO-VAT zaistí odvoz vráteného tovaru na svoje náklady. Právo vrátiť tovar sa vzťahuje výhradne na tovar štandardne ponúkaný v katalógoch spoločnosti EURO-VAT.
9. Na dodávaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba stanovená zákonom. Základná záručná doba je 6 mesiacov (s výnimkou podľa bodu 7.) Pre oleje, mazivá, autokozmetiku, autochémiu, autobatérie však vždy platí záručná doba daná výrobcom, prípadne uvedená na obale tohto tovaru.
10. Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, teda ak sa jedná o fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, je záručná doba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky štandardne 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
11. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, resp. potvrdením dodacieho listu. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá spoločnosť EURO-VAT (reklamačné konanie, opravy a pod.). Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým používaním.
12. Trvanie záručnej doby vyplýva z právnych predpisov Slovenskej republiky. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
13. Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté: v súvislosti s bežným opotrebením, konaním kupujúceho alebo tretej osoby po prevzatí tovaru kupujúcim, neodborným, nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, použitím tovaru v rozpore s jeho návodom alebo účelom použitia alebo nedodržaním pravidiel používania, údržby alebo skladovania, pri živelných katastrofách, neodbornou alebo nesprávnou montážou či inštaláciou alebo uskladnením, v dôsledku nevykonania pravidelnej údržby a servisných prehliadok (ak sú určené podľa používateľského manuálu) pre niektoré druhy tovarov.

IX. Ochrana osobných údajov
1. V súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a osobitnými predpismi udeľuje kupujúci od okamihu uskutočnenia objednávky tovaru v súlade s týmito VOP spoločnosti EURO-VAT súhlas so spracovaním jeho osobných údajov uvedených v objednávkovom formulári, v objednávke, prípadne vzájomnej korešpondencii v informačnom systéme predávajúceho. Tento súhlas je poskytovaný na účely zavedenia predzmluvných vzťahov a informácií potrebných na účely plnenia povinností i kúpnej zmluvy (vzájomných zmluvných vzťahov), ako aj za účelom doručenia reklamných materiálov, prezentácie služieb a produktov spoločnosti EURO-VAT, a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správa, telemarketing). Kupujúci udeľuje súhlas aj so spracovaním tých údajov, ktoré nemajú povahu osobných údajov.
2. Súhlas sa udeľuje dobrovoľne na dobu do jeho odvolania s tým, že udelený súhlas je kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu spoločnosti EURO-VAT eurovat@eurovat.sk alebo písomným oznámením na adresu, ktorá je sídlom spoločnosti EURO-VAT.
3. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Podľa § 16 zákona č. 122/2013 Z. z. za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá ten, kto ich do informačného systému poskytol.
4. Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že súhlasí so zasielaním komerčnej komunikácie elektronickou poštou a/alebo sms správami prípadne iným vhodným spôsobom.
5. V prípade, ak spoločnosť EURO-VAT má povinnosť poskytnúť a/alebo doručiť povinné informácie kupujúcemu a táto povinnosť nie je splnená formou zverejnenia vo VOP, kupujúci súhlasí, aby predávajúci poskytol a doručil také informácie formou e-mailovej alebo sms správy, na ním poskytnutý kontaktný údaj, resp. iným vhodným spôsobom.

X. Rozhodcovská doložka
1. Všetky prípadné vzájomné spory, ktoré vzniknú medzi spoločnosťou EURO-VAT a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka a ktoré vzniknú z kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa týchto VOP alebo samostatnej kúpnej zmluvy nezávisle od týchto VOP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, sa spoločnosť EURO-VAT a kupujúci zaväzujú riešiť vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade ak nedôjde k dohode medzi spoločnosťou EURO-VAT a kupujúcim, budú sa vzájomné spory riešiť prostredníctvom niektorého z vybraných stálych rozhodcovských súdov, ktoré sú uvedené v bode 2. tohto článku. Výber stáleho rozhodcovského súdu zo súdov uvedených v bode 2. tohto článku je na žalujúcej strane. Postup v rozhodcovskom konaní sa riadi ustanoveniami zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní a vnútornými predpismi vybraného rozhodcovského súdu. Spory budú rozhodované vždy jedným rozhodcom ustanoveným podľa vnútorných predpisov príslušného rozhodcovského súdu.
2. Všetky prípadné vzájomné spory podľa bodu 1. a 3. tohto článku je možné predložiť na rozhodnutie v rozhodcovskom konaní nasledovným rozhodcovským súdom:
a) Stály rozhodcovský súd - Stredoslovenský rozhodcovský súd, zriadený spoločnosťou Crypt, s.r.o., so sídlom Hosťovce 217, PSČ 951 91, IČO: 44533411
b) Stály rozhodcovský súd v Banskej Bystrici zriadený spoločnosťou Rozhodcovský súd Banská Bystrica, s.r.o., so sídlom Horná 13, 974 01 Banská Bystrica IČO: 44103956
c) Stály rozhodcovský súd zriadený spoločnosťou Arbitrium iustitia s.r.o., so sídlom Ulica slobody 19, 945 01 Komárno, IČO: 43910998.
3. Všetky prípadné vzájomné spory, ktoré vzniknú medzi spoločnosťou EURO-VAT a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka (ak sa jedná o fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti), a ktoré vzniknú z kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa týchto VOP alebo samostatnej kúpnej zmluvy nezávisle od týchto VOP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred príslušným súdom Slovenskej republiky, ak žalujúca strana podá žalobu na súde podľa príslušného právneho predpisu (zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok). Spoločnosť EURO-VAT a kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka ako zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ ktorákoľvek zo zmluvných strán podá žalobu o rozhodnutie akéhokoľvek sporu, ktorý vznikne z kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa týchto VOP alebo samostatnej kúpnej zmluvy nezávisle od týchto VOP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie na všeobecnom súde, považuje sa táto skutočnosť za rozväzovaciu podmienku tejto rozhodcovskej doložky; ustanovenie tejto vety sa nepoužije v prípade, ak pred podaním žaloby na súde bola podaná žaloba na vybraný rozhodcovský súd uvedený v bode 2 tohto článku.

XI. Záverečné ustanovenia
1. Tieto VOP sa týkajú všetkých dodávok tovaru spoločnosťou EURO-VAT kupujúcemu. Pre dodávku mimokatalógového tovaru, ktorý nie je v katalógu spoločnosti EURO-VAT uvedený, sa tieto VOP použijú iba podporne v otázkach, ktoré nie sú medzi spoločnosťou EURO-VAT a kupujúcim dojednané individuálne.
2. Spoločnosť EURO-VAT je oprávnená uschovať a archivovať vzájomnú dokumentáciu a zmluvu v elektronickej forme spolu s príslušnými VOP po dobu 5 rokov. Archivovaná zmluva nie je dostupná kupujúcemu. Na uzatvorenie zmluvy je ponúkaný slovenský jazyk. Kupujúci je oprávnený podstatné náležitosti zmluvy v elektronickej podobe reprodukovať v súlade s právnymi predpismi.
3. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných kupujúcemu platí, že ak spoločnosť EURO-VAT neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia správy (e-mailu alebo sms správy) na poskytnutú e-mailovú adresu, resp. telef. číslo kupujúceho (mobil), považuje sa táto správa (e-mail alebo sms správa) za doručenú na ďalší deň od jej odoslania, ak kogentné právne predpisy neustanovujú inak. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných spoločnosti EURO-VAT (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za nedoručenú do momentu, kým jej prijatie predávajúci nepotvrdí kupujúcemu spätnou e-mailovou správou. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby (najmä GEIS, príp. DHL, IN TIME, UPS a pod.) budú považované za doručené momentom prevzatia zmluvnou stranou. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby. Je výlučným oprávnením spoločnosti EURO-VAT rozhodnúť akou formou a v ktorých prípadoch touto formou bude komunikovať s kupujúcim ( sms alebo e-mail alebo iný vhodný spôsob).
4. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP a/alebo osobitnej kúpnej zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení osobitnej kúpnej zmluvy a/alebo VOP. V takomto prípade sa strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia tejto zmluvy.
5. Písomnou dohodou medzi spoločnosťou EURO-VAT a kupujúcim môže byť použitie jednotlivých ustanovení týchto VOP, poprípade použitie VOP ako takých, vylúčené.
6. Spoločnosť EURO-VAT si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia tieto VOP rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že zmluvné vzťahy založené na základe VOP spoločnosti EURO-VAT sa posudzujú podľa VOP spoločnosti EURO-VAT platných v dobe vzniku zmluvného vzťahu.
7. V prípade rozporu medzi týmito VOP a VOP uvedenými na internetových stránkach spoločnosti EURO-VAT www.eurovat.sk, sú rozhodujúce VOP uvedené na stránkach spoločnosti EURO-VAT www.eurovat.sk.
8. Právne vzťahy medzi spoločnosťou EURO-VAT a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej Republiky.
9. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi spoločnosťou EURO-VAT a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
10. Kupujúci odoslaním objednávky spoločnosti EURO-VAT potvrdzuje svoj súhlas s týmito VOP a zaväzuje sa nimi riadiť.
11. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2014.

V Matuskove 20.12.2013